KURUMSAL / Çalışanlar İçin Adınlatma Metni

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ
 
SETNA EĞİTİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere tüm kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, 6698 sayılı Kanunda yer alan temel ilkelere, veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu amaçla, verilerin korunması için her türlü önlemi alan ve azami hassasiyet gösteren Mimar Sinan Eğitim Kurumları ailesi olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz. 
1. Veri Sorumlusu
Şirketimiz SETNA EĞİTİM HİZM.LTD.ŞTİ. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. Maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verilerinizi işlemektedir. 
2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 
Kişisel verileriniz, 
Şirket Faaliyetlerinde:
a) Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yerine getirilmesi, 
b) Bir sözleşmenin kurulması ve ifası,
c) İş sürekliliğinin sağlanması, hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, insan kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği süreç ve stratejilerinin planlanması ile icrası, 
d) Şirket tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi,
e) Operasyonel, ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası, 
f) Veri güvenliğinin sağlanması, verilerin arşivlenmesi ve şirket bilişim ve iletişim altyapısının oluşturulması,
g) Şirket tarafından çalışanlara iş amaçlı tahsis edilmiş bulunan cep telefonları faturalarının ödenebilmesi için sadece telefon görüşme trafiğini içeren HTS kayıtlarının şirket muhasebe dosyalarında saklanması,
h) Kurumsal uzantılı e-posta hesapları çalışanlara sadece iş amaçlı olarak tahsis edilmiş olup söz konusu e-posta hesaplarının kayıtlarının şirket sunucularında tutulması ve takip edilmesi,
i) Çalışanın işten ayrılması durumunda e-posta hesaplarına erişilmesi ve hesapların kullanımı, 
j) Taşıtlar şirket tarafından sadece iş amaçlı tahsis edilmiş olup söz konusu taşıtların takibinin şirket tarafından ya da taşıt kiralama şirketleri tarafından yapılması,
k) Taşınabilir ve/veya masa üstü bilgisayarlar şirket tarafından sadece iş amaçlı tahsis edilmiş olup bu cihazların şirket faaliyetleri ve verilen hizmetler için izlenmesi, denetimi ve kontrol edilmesi,
l) 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde şirketlerimize veri aktarılması,
m) Şirkete Hizmet Alımlarında: Şirketin aldığı ve sağladığı hizmetlerin yerine getirilmesi, uygulanması,
n) Çalışana Hizmet Temininde: Şirketin çalışanına sunduğu hizmetler veya çalışanın yararlanacağı dışarıdan alınan hizmetin temini ve yerine getirilmesi, uygulanması,
o) İnsan Kaynakları: Şirketimizin insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, işe alım, iş ilişkisinin tesisi ve devamı, performans değerlendirme ile ölçme ve değerlendirme süreci, adli sicil kaydı, sağlık raporu vb. gerekli belgelerden elde edilen verilerle özlük dosyalarının oluşturulması ve saklanması, mesainin takibi, çıkış işlemleri ve çıkış mülakatları süreçlerinin yürütülmesi,
p) Güvenlik: Şirket içi ve çevresinde güvenliğin sağlanması,
q) Yasal Yükümlülükler ve Bir Hakkın Tesisi: Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında ve olası uyuşmazlık durumlarında Şirketimizin haklarının korunması ve kullanılması amacıyla hukuki destek alınması 
amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.
3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde; 
Şirket Faaliyetlerinde:
a) Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yerine getirilmesi için gerekli olan hallerde iş ortaklarımız, danışman firmalarımız, tedarikçilerimiz, özel kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına,
b) İş sürekliliğinin sağlanması, hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, insan kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği süreç ve stratejilerinin planlanması ile icra edilmesi için gerekli ve ilgili kişiler ve onların iş birliği içinde olduğu üçüncü kişiler ve şirket içindeki departmanlara; 
c) Operasyonel, ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası kapsamında aktarımın zorunlu olduğu kişi ve kuruluşlar, bağlı ortaklıklarınız ve/veya doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimize, 
d) Şirkete Hizmet Alımlarında: Şirketin aldığı ve sağladığı hizmetler çerçevesinde sözleşme imzaladığı kişiler ve onların iş birliği içinde olduğu üçüncü kişilere, 
e) Çalışana Hizmet Temininde: Şirketin sunduğu hizmetler veya çalışanın yararlanacağı dışarıdan temin edilen hizmet kapsamında gerekli kişiler ve onların iş birliği içinde olduğu üçüncü kişilere,
f) İnsan Kaynakları: İşe alım, işten çıkış sürecinde şirket içi departmanlara, topluluk şirketlerimize, önceki veya sonraki işverenlere, 
g) Yasal Yükümlülükler: Şirketin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde iş ortaklarımız, danışman firmalarımız, tedarikçilerimiz, özel kurum ve kuruluşları, mahkemeler, kamu kurum ve kuruluşları ve yetkili mercilere,
h) Sözleşmenin İfası: Kişisel verilerinizin işlenmesine konu olan sözleşmelerin kurulması ve ifası kapsamında gerekli ödeme ve tahsilat işlemleri için ilgili bankalarına, 
i) Bir Hakkın Tesisi: Şirketimizin haklarının tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında hukuki destek almak amacıyla hukuk büroları ve diğer danışmanlara,
j) Veri Güvenliği ve Arşiv: Veri güvenliğinin sağlanması amacıyla arşiv firmaları ya da bulut hizmeti firmalarına,
k) Araç takip sistemi hizmetini temin ettiğimiz şirkete,
l) 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde şirketlerimize aktarılabilecektir.
Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.
4. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve farklı kanallardan ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, fiziki ortamda, elektronik ortamda ya da kapalı devre görüntüleme sistemleri vasıtasıyla ve diğer yöntemlerle yasal yollardan elde edilebilmektedir. Bizzat sizlerden ya da üçüncü kişilerden topladığımız kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır:
a) 6698 sayılı Kanun’un 5/1’de düzenlendiği şekilde kişinin açık rızasının olması,
b) 6698 sayılı Kanun’un 5/2 (a) bendinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz başta Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatın açıkça izin vermesi, 
c) 6698 sayılı Kanun’un 5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; kişisel verilerinizi açıklamanıza konu olan sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve devamının sağlanması, cari hesap açılışı ile ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
d) 6698 sayılı Kanun’un 5/2 (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak Şirket, kişisel verilerinizi yasal beyanname ve bildirimlerin düzenlenmesi, Şirketin tabi olduğu mevzuatta öngörülen saklama sürelerine uyulması ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin ve sair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
e) 6698 sayılı Kanun’un 5/2 (e) bendinde düzenlenen “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,
f) 6698 sayılı Kanun’un 5/2 (e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak Şirket, kişisel verilerinizi olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi,
g) 6698 sayılı Kanun’un m. 5/2 (f) bendinde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaatleri.
Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında sadece bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Özel nitelikli kişisel verileriniz için KVK Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan; 
a) Kanunlarda öngörülme,
b) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmekte, kanunen gerekli durumlarda onayınıza başvurulmaktadır.
5. Veri Sahibinin Hakları
Veri sahibi sıfatıyla Şirketimize başvurarak;
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhini bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. 
6. Başvurunun Yapılması ve Bilgi Alma Hakkı 
Kişisel verilerinizle ilgili olarak herhangi bir tereddüt duyduğunuz takdirde, adresi ve iletişim bilgileri internet sayfamızda gösterilmiş bulunan Mimar Sinan Eğitim Hizmetleri Veri Sorumlusu yetkilisine başvurunuz.
KVK Kanununun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, info@mskolej.k12.tr adresine iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna linkten ulaşabilirsiniz.
Başvuruda;
a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,
d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.
 
Şirketimiz, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.
KURUMSAL MAIL K12NET MOBILE K12NET SİSTEM GİRİŞİ