BÖLÜMLER / REHBERLİK BİRİMİ

REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMA FELSEFESİ

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisiyle ilgili çok farklı tanımlar yapılmaktadır. Tanımların farklı olmasına rağmen, Mimar Sinan Eğitim Kurumları olarak, rehberlik servisindeki temel yaklaşımımızı Yıldız Kuzgun ’un tanımlaması en iyi şekilde özetlemektedir.  “Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştiren bir kişi olarak gelişebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel bir yardımdır” (Yıldız Kuzgun 1991,S:5).

Tanım içerisinde geçen; “kendini anlama, çevredeki olanaklar, doğru kararlar verme ve özünü gerçekleştirme” kavramları rehberlik anlayışımızın temellerini oluşturmaktadır. Bu kavramlar üzerinden rehberlik servisimizin çalışma felsefesini şu şekilde açıklayabiliriz:

 

KENDİNİ ANLAMA

Birey doğduğu andan itibaren anlama ve anlamlandırma süreçleriyle kendini ve çevresini tanıma ve anlama davranışı içerisindedir. Bu özelliklerinin, yaşam tecrübesiyle birleşmesi sonucunda, kişi yapabileceklerini ve yapamayacaklarını öğrenebilme, özelliklerinin de gelişimi gerçekleşmektedir.

Okul öncesi dönemden başlayarak lise eğitiminin sonuna kadar, planlı ve programlı eğitim – öğretim sürecindeki öncelikli hedefimiz, öğrencinin kendini tanıma sürecine destek olmaktır. Kendini tanıma sürecindeki asıl hedefimiz ise, öğrencinin yeterliliklerini fark edebilmesidir.

Bireylerin her işi yapabileceğinin iddia edilmesi söz konusu değildir. Daha çok günlük yaşamlarda sık karşılaşılan bir durum olan ”Ben yapamam.” yaklaşımının, öğrencilerimiz tarafından alışkanlığa dönüşmemesi, rehberlik servisimizin temel anlayışlarındandır. Bu hedefimize ulaşmada, öğretmenlerimizin ve velilerimizin önemli görevleri olduğunu düşünmekteyiz.

Yıl içerisinde, öğrencilerimizin kendini anlama sürecindeki gelişimlerine destek olmak amacıyla, öğretmen ve velilerimize yönelik, seminer, bilgi şöleni (sempozyum), anne-baba okulu çalışması ve hizmet içi eğitimler yapılmaktadır.

 

ÇEVREDEKİ OLANAKLAR

Eğitim ve öğretim – öğrenme sürecindeki çevresel olanaklar, öğrenciler ile anne – baba ve öğretmenler olmak üzere iki bölümde açıklanacaktır.

Öğrencilerin, öğrenme süreçlerindeki çevresel olanaklar nelerdir ve bu olanaklarda ne oranda yararlana biliyorlar? Çevresel olanaklar,
anne – babanın özellikleri, sosyoekonomik imkânlar, teknolojinin sunduğu kolaylıklar, bilgiye ulaşma imkânlarının kolaylaşması, okulun sunduğu öğrenme imkânlarının artması, öğretmenlere ders ve ders dışı zamanlarda ulaşabilme imkânlarının daha da artması gibi özellikler diye belirtebiliriz.  İmkânların nitelik ve niceliksel olarak fazla olmasının yanında öğrencilerin bunlardan yararlanabilmesi, rehberlik servisimizin çalışma öncelliklerindendir.

Öğrencilerin çevresel olanaklar diye belirtilen imkânlardan yeterince yararlanabilmesinde öğrencilerin aile ve okul ortamının etkisiyle edindikleri kişisel özellikler, onları ne oranda etkilemektedir? Çevresel olanaklarının sürekliliğinin tutarlı olması, öğrencilerin düzeylerine ve ilgi alanlarına hitap edebilecek düzeyde olması gibi durumlar da, rehberlik servisimiz tarafından takip edilmektedir.

Çevresel olanaklardan ikinci olarak değerlendirilen durum ise, anne – baba ve öğretmenlerin çevresel olanaklardan yararlanma düzeyleri ve bu imkânları ne oranda aktarabildikleridir.  Bu aşamada öne çıkan kavram “Empati” olmaktadır. Çocukluk ve öğrencilik dönemini yaşamış olan anne – baba ve öğretmenlerin, bu tecrübelerini ne oranda çocuk ve öğrencilerine aktarabildikleri ve aktarma aşamasında karşılaşılan sorunlar için neler yapılabilecekleri de rehberlik servisimizin çalışma önceliklerindendir.

                 

DOĞRU KARARLAR VERME

Öncelikle her zaman iyisini yapabilmenin söz konusu olmadığı gibi; her zaman da doğru kararlar verebilmekte söz konusu değildir. Bu söz ile vurgulanmak istenilen sorumsuzluk değil, iyisini yapabilmek ve iyi kararlar verebilmenin ön koşullarını, özelliklerini öğrencilerimize kazandırabilmektir. Hatalı davranmamak adına çekinik ve kararsız kalmamak, davranışlarının sonucuna katlanabilmek, bir işi sonuna kadar götürebilmek, mücadeleci olabilmek gibi özellikleri, öğrencilerimize kazandırabilmek için de çalışmalarımızı planlamaktayız.

               

ÖZÜNÜ GERÇEKLEŞTİRME

Özünü gerçekleştirmeyi, bireyin ne olmak değil de, ne yapmak istiyorsun sorusuna cevap vermesiyle önemli bir adım atılmış olacağını düşünüyoruz. Küçük yaşlardan itibaren sık karşılaşılan sorulardan birisi de “Büyünce ne olacaksın?” sorusudur. Oysa “ne olmaktan çok, ne yapmak istiyorsun” sorusunun cevabının düşünülmesi, öğrencinin gelecek planlamasında önemli bir adım olacaktır. Rehberlik servisimizin önemli önceliklerinden birisi de bu yaklaşımın kazandırılmasıdır.

 

Mimar Sinan Eğitim Kurumları Rehberlik Servisi önceliklerini özetleyerek açıkladığımız bu yazımız yine özet bir cümle ile bitirerek, çalışma felsefemizi açıklamak istiyoruz. “Öğrencilerimiz bir üst okul seçiminden, üniversite tercihlerine kadar olan süreçlerde sağlıklı karar vermeleri için öğrenme ortamları hazırlıyoruz.”

               

 

 

KURUMSAL MAIL K12NET MOBILE K12NET SİSTEM GİRİŞİ